fbpx

Ochrana osobných údajov – GDPR


Hobby Travel s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, Bratislava 831 02, IČO:


ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.Všeobecné ustanovenia – Zásady

Cestovná kancelária Hobby Travel s.r.o.., vyhlasuje, že osobné údaje sú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických a osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov cestovnej kancelárie Hobby Travel s.r.o., vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä zabezpečenie kontaktu na cestujúceho a ostatných cestujúcich a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu.

1.1. Cestovná kancelária Hobby Travel s.r.o., vyhlasuje, že osobné údaje cestujúceho spracúva len na:

a. získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom cestovnou kanceláriou Hobby Travel s.r.o.

b. využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou Hobby Travel s.r.o., na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu i po jeho skončení,

c. využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou Hobby Travel s.r.o., pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom cestovnej kancelárie Hobby Travel s.r.o., vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia.

d. využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou Hobby Travel s.r.o., na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

1.2. Vo vzťahu k osobám uvedeným v Zmluve, ktoré Zmluvu nepodpísali, osoba podpisujúca Zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov cestovnej kancelárie Hobby Travel s.r.o., za účelom ich spracúvania podľa bodov 1.1. týchto všeobecných zmluvných podmienok; inak zodpovedá za škodu, ktorá cestovnej kancelárii Hobby Travel s.r.o.., vznikne.

Cestujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CK o ich zmene.

V prípade, ak cestujúci neposkytne CK osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.

Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, a to podľa toho, kde si cestujúci zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude realizovaný podľa GDPR a platného zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak Hobby Travel s.r.o., bude pre cestujúceho vybavovať vízovú povinnosť, cestujúci je povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu.

Cestujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané, má právo od  CK  požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Cestujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. 

1.3 Cestujúci môže poskytnúť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely ako sú pravidelné zasielanie noviniek na e-mail. Tento súhlas  je vždy dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať či už v dokumentoch ako aj aplikáciách a na web stránke. Poskytuje sa na dobu určitú, 10 rokov, a to v rozsahu meno, adresa, telefón a e-mail.

2. Záverečné ustanovenia

2.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2.2 Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

2.3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom dňa 1. 1. 2020

Cesty za krásou a záľubou