fbpx

Všeobecné Obchodné Podmienky

Hobby Travel s.r.o.,  so sídlom Račianska 88 B, Bratislava 831 02, IČO: 52665500, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.  141969/B, zabezpečuje služby stravovacie, ubytovacie a dopravné, vrátane doplnkových služieb.

1. Základné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky objednávania a účasti na zájazdoch organizovaných cestovnou kanceláriou Hobby Travel s.r.o.,(ďalej len “Obchodné podmienky”) platia pre všetky zájazdy organizované cestovnou kanceláriou  Hobby Travel  s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, Bratislava 831 02, IČO:52665500, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 141969/B (ďalej len “Hobby Travel s.r.o.”) a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe individuálnej požiadavky objednávateľa a tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej ako „Zmluva“).

2. Vznik zmluvného vzťahu

2.1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Obstarávateľ – (tiež ako „Hobby Travel s.r.o.“),
b) Objednávateľ (tiež ako „Zákazník“), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Klienti mladší ako 15 rokov, sa zájazdu môžu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Klienti medzi 15 a 18 rokom musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde.

2.2 Zmluvný vzťah medzi a Zákazníkom (jednotlivcami, prípadne kolektívmi, ako účastníkmi zájazdu), sa riadi zákonom č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, ustanoveniami §741a a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších a ustanoveniami Obchodných podmienok a Poistnej zmluvy pričom všetky z nich vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.3. Obchodné podmienky sa stávajú pre Zákazníka záväznými uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi Hobby Travel s.r.o. a Zákazníkom. 

2.4. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká:
a) samotným objednaním zájazdu (osobne, telefonicky, emailom, alebo dokončením procesu objednávky na internetovej stránke www.hobbytravel.sk, www.hobbytravel.eu), čiže Zmluva o obstaraní zájazdu tak vzniká samotným objednaním zájazdu,
b) na základe odoslania online formuláru – Záväznej prihlášky na zájazd.
c) zaplatením zájazdu.

2.5. K uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi Hobby Travel s.r.o..a Zákazníkom, dochádza prijatím Záväznej prihláškymluvy na zájazd (Objednávky) a jej potvrdením zo strany Hobby Travel s.r.o. (Potvrdenie o prijatí objednávky). 

2.6. Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) sa uzatvárajú priamo na stránkach www.hobbytravel.sk alebo www.hobbytravel.eu , a to objednaním vybraného zájazdu, následným vyplnením objednávkového formuláru, vrátane dátumov narodenia účastníkov zájazdu.

2.7. Po potvrdení Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) je rezervácia záväzná. Ak do stanoveného termínu nebude uhradená cena zájazdu, resp. požadovaná záloha, z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa (Zákazníka), Hobby Travel s.r.o.môže rezerváciu zrušiť a požadovať úhradu storno poplatku v zmysle bodu 6 a týchto VOP. Ak si Objednávateľ (Zákazník) objedná zájazd v termíne, kedy do uskutočnenia zájazdu bude zostávať menej ako (5) päť pracovných dní, je Objednávateľ (Zákazník) povinný uhradiť sumu za zájazd bezprostredne, max. do druhého dňa.

3. Ceny služieb

Ceny uvedené na internetovej stránke www.hobbytravel.sk alebo www.hobbytravel.eu sú platné v čase objednania zájazdu. Hobby Travel s.r.o si vyhradzuje právo zmeny cien, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách cien PHM, trajektov a iných vstupov ovplyvňujúcich náklady na jednotlivé zájazdy ako sú napríklad náklady na prepravu, ubytovanie, a iné.
Dokladom o rezervácii zájazdu je faktúra, ktorá bude Objednávateľovi zaslaná po potvrdení rezervácie, a ktorá slúži na úhradu sumy, resp. zálohy na zájazd.

4. Platobné podmienky

4.1. Zákazník je povinný uhradiť cenu v termínoch určených v tomto článku. Ak tak neurobí vo vzťahu k čo i len jednej splátke ceny za zájazd, Hobby Travel s.r.o je oprávnená stornovať zájazd objednaný Zákazníkom. Hobby Travel s.r.o je v takomto prípade povinná do (3) troch pracovných dní od dňa, kedy využila právo storna zájazdu, odoslať Zákazníkovi písomné oznámenie o stornovaní zájazdu a vyčísliť prípadné storno poplatky, ktoré je Zákazník povinný uhradiť organizátorovi.

4.2. Zákazník je oprávnený uhradiť cenu za zájazd:
– bankovým prevodom v prospech účtu organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet organizátora,
– vkladom na účet Organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň zloženia peňazí v banke.

4.3. Poplatky za zmeny na žiadosť Zákazníka a zmluvné pokuty za odstúpenie od zmluvy sú splatné ihneď.

4.4 Zákazník má nárok na poskytnutie služieb iba pri zaplatení ceny zájazdu v plnej výške.

5. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, zrušenie účasti na zájazde

5.1. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb Hobby Travel s.r.o.od dohodnutého obsahu Zmluvy o obstaraní zájazdu sú v nutných prípadoch prípustné.

5.2. Zákazník je uzrozumený s tým, že Hobby Travel s.r.o. nevie ovplyvniť prípadné meškanie alebo zrušenie letu leteckým prepravcom a upozorňuje na možnosť ich vzniku z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu preplnenia vzdušných koridorov. Zákazník rovnako berie na vedomie, že pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov, a pod. bude brať do úvahy aj možnosť výrazného omeškania prepravných prostriedkov. Uvedené sa vzťahuje na všetky prepravné prostriedky (autá, autobusy, vlaky, lode, a iné). Hobby Travel s.r.o.teda nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany Hobby Travel s.r.o

5.3. Hobby Travel s.r.o je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a poskytované služby, a to v súlade s bodom článok 5. bod 4) (zabezpečenie náhradného programu a služieb v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb). V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni a v podobnej oblasti sú všetky ďalšie nároky Zákazníka vylúčené.

5.4. Hobby Travel s.r.o  si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych okolností (neistá bezpečnostná situácia, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré Hobby Travel s.r.o nemohla predvídať ani ovplyvniť).

5.5. Objednávateľ (Zákazník) nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v Zmluve o obstarávaní zájazdu, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.

5.6. Objednávateľ (Zákazník) berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

5.7. Ustanovenia článku V týchto Obchodných podmienkach platia primerane. Hobby Travel s.r.o je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:
a) zákazníkom, 
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. 

6. Odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu, zmluvné pokuty

6.1. Zákazník má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu a vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy za zájazd bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:
a) zrušenia zájazdu Hobby Travel s.r.o. ,
b) podľa ustanovení § 741e a nasl. Občianskeho zákonníka.

6.2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu Zákazník zašle preukázateľným spôsobom (táto možnosť nie je prípustná, ak do začatia zájazdu zostáva menej ako (7) sedem dní). Účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu nastávajú dňom spísania záznamu, prípadne dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si Zákazník služby zakúpil.

6.3. Hobby Travel s.r.o. môže pred nástupom na zájazd alebo počas priebehu zájazdu s okamžitou platnosťou odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu v nasledovných prípadoch:
a) z dôvodu zrušenia zájazdu;
b) z dôvodu porušenia povinností Zákazníkom, ktoré boli zmluvne dohodnuté; za porušenie povinností Zákazníka sa považuje aj také jeho konanie, ktorým vážne narušuje priebeh zájazdu alebo ohrozuje alebo poškodzuje ostatných účastníkov zájazdu, resp. pokiaľ Zákazník vážnym spôsobom naruší právne predpisy SR alebo právne predpisy hostiteľskej krajiny. Zákazníkovi v takom prípade nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané, a ďalej je Zákazník povinný uhradiť Hobby Travel s.r.o .náklady spojené so spiatočnou dopravou.

6.4. Hobby Travel s.r.o.je oprávnená zájazd zrušiť nasledovných prípadoch:
a) ak nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov pre zájazd, kde sa minimálny počet účastníkov vyžaduje,
b) z dôvodov pôsobenia tzv. vyššej moci, t. j. takých, ktoré Hobby Travel s.r.o nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť ani pri vynaložení všetkého úsilia, najmä z dôvodov živelných pohrôm, nepriaznivej politickej situácie alebo teroristických útokov v oblasti konania zájazdu. V prípade prerušenia cesty z dôvodu vyššej moci je Hobby Travel s.r.o povinná urobiť opatrenia na zabezpečenie dopravy cestujúcich naspäť. Dodatočné náklady s tým spojené potom nesú obe strany rovnakým dielom.
c) z iných Zákazníkovi preukázateľných dôvodov, na základe ktorých nemožno od cestovnej kancelárie spravodlivo požadovať zabezpečenie uskutočnenia alebo ďalšieho priebehu zájazdu.

6.5. Zákazník môže písomne oznámiť, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Zákazník tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového zákazníka, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva zákazníkom. Pôvodný zákazník a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré Hobby Travel s.r.o v súvislosti so zmenou zákazníka vzniknú.
a) ak Zákazník požadované zmeny oznámi Hobby Travel s.r.o viac ako 30 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 5,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať Hobby Travel s.r.o.,
b) ak Zákazník požadované zmeny oznámi Hobby Travel s.r.o viac ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 10,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať Hobby Travel s.r.o.,
c) ak Zákazník požadované zmeny oznámi Hobby Travel s.r.o. menej ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 15,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať Hobby Travel s.r.o.
Uvedené platí len na autobusové zájazdy a zájazdy s vlastnou dopravou, pri leteckých zájazdoch je letenka kupovaná na meno a preto zmeny osoby nie sú prípustné.

6.6. Pri odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu je Zákazník povinný zaplatiť nasledujúcu zmluvnú pokutu, príp. storno poplatky:
A. Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany Zákazníka):
a) Objednávateľ (Zákazník) má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od Zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť (článok 6, bod 2). V prípade, že Objednávateľ (Zákazník) zruší účasť na zájazde, je povinný uhradiť Obstarávateľovi nasledujúce stornopoplatky, pričom výška stornopoplatku sa vypočíta z ceny zájazdu celkom (vrátane príplatkov bez cestovného poistenia), na základe doby, ktorá zostáva do stanoveného termínu nástupu na zájazd.
Výška storno poplatkov:
– 45 a viac kalendárnych dní pred začatím zájazdu 25 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
– 44 až 34 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 35 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
– 34 až 24 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
– 24 až 15 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 70 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
– 14 až 7 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 80 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
– 6 a menej kalendárnych dní pred začatím zájazdu 100 % z vopred stanovenej ceny objednaných služieb.

Storno poplatky nebudú účtované ak sa aj za pomoci Hobby Travel s.r.o alebo Objednávateľa (Zákazník) podarí nájsť náhradu = iného zákazníka.
V prípade stornovania zájazdu, ktorého súčasťou je letenka na pravidelnej linke, je výška stornopoplatku 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb.
b) pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu, tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní,
c) v prípade, že Objednávateľ (Zákazník) nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.
B. Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany Hobby Travel s.r.o. ):
a) v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú Hobby Travel s.r.o.poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu, je Hobby Travel s.r.o povinná zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi (Zákazníkovi).

7. Reklamácia poskytnutých služieb a zodpovednosť za škody

7.1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne v Zmluve o obstaraní zájazdu dohodnutej úrovni, vzniká Zákazníkovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.

7.2. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do (3) troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Poverený zástupca Hobby Travel s.r.o je oprávnený sťažnosti prijímať a operatívne ich riešiť. O uplatnení práva na odstránenie nedostatkov resp. chybne poskytnutej služby je potrebné s delegátom vyhotoviť písomný záznam. Zákazník je povinný poskytovať Hobby Travel s.r.o  maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. Klient berie na vedomie a súhlasí, že podpísaný písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle §741i ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak cestovná kancelária nezabezpečí nápravu namietaných služieb, klient má nárok uplatniť si reklamačné právo.

7.3. Reklamácia musí spĺňať všetky všeobecné a osobitné náležitosti právneho úkonu vymedzené v §34 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a musí byť podaná najneskôr do (3) troch mesiacov od skončenia zájazdu. . Zákazník uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese info@hobbytravel.eu alebo osobne v mieste podnikania. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je Hobby Travel s.r.o. povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do (30) tridsať dní od prijatia reklamácie.

7.4. Hobby Travel s.r.o je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená:
a) Zákazníkom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

7.5. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo či darček zadarmo.

7.6. Hobby Travel s.r.o rovnako nie je povinná uhradiť Zákazníkovi také ním uplatňované škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovňou na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, a ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyslovene vyňaté.

7.7. Hobby Travel s.r.o nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zájazdu podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo ktoré si zákazník počas zájazdu sám objedná nad rámec Zmluvy o obstaraní zájazdu, a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb.

7.8. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi výlučne príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

7.9. Zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. Hobby Travel s.r.o nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi zákazníka.

7.10. Pri riešení reklamácie je Zákazník povinný poskytovať Hobby Travel s.r.o. maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

8. Práva Zákazníka (Objednávateľa)

8.1. Zákazník má právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb. Pokiaľ bez zavinenia organizátora Zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.

8.2. Zákazník má právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa ceny a programu zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú Hobby Travel s.r.o. známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa Hobby Travel s.r.o neskôr dozvedela.

8.3. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb podľa článku 6. týchto Obchodných podmienok.

8.4. Zákazník má právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie podľa článku VII. týchto Obchodných podmienok.

8.5. Zákazník má právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v Zmluve o obstaraní zájazdu (Objednávke) a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.6. Zákazník má právo písomne oznámiť Hobby Travel s.r.o. , že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže Zákazník urobiť v zmysle ustanovení v čl. 6. bod 5) Obchodných podmienok. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového Zákazníka s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva Zákazníkom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Zákazníka, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré Hobby Travel s.r.o. v súvislosti so zmenou Zákazníka vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou Zákazníka, platí článok 2. bod 8) týchto Obchodných podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu Zákazníkov je Hobby Travel s.r.o. schopná zabezpečiť, v opačnom prípade Hobby Travel s.r.o písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného Zákazníka.

8.7. Zákazník má právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení proti insolventnosti Hobby Travel s.r.o pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 170/2018 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

8.8. Zákazník má právo na podrobné informácie k zájazdu, ktoré musí dostať najneskôr (7) sedem dní pred začiatkom zájazdu, pokiaľ Zmluvu uzavrel najneskôr (7) sedem dní pred začiatkom zájazdu inak pri uzavretí Zmluvy. Podrobné informácie k zájazdu a doklady budú poslané na e-mail, ktorý klient uviedol v Zmluve.

8.9. Zákazník má právo byť včasne oboznámený s prípadnými zmenami programu, rozsahu služieb a ceny

9.Povinnosti Zákazníka (Objednávateľa):

9.1. Zákazník je povinný poskytnúť Hobby Travel s.r.o  potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky Hobby Travel s.r.o. a pravdivo uviesť všetky osobné údaje a skontrolovať si správnosť týchto údajov ako v Zmluve, tak v dokumentoch zaslaných cestovnou kanceláriou. V prípade chybne poskytnutých či uvedených údajov v dokumentoch, je potrebné o tom bezodkladne informovať cestovnú kanceláriu.

9.2. Zákazník je povinný zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom 3. týchto Obchodných podmienok.

9.3. Zákazník je povinný mať alebo zabezpečiť si platný cestovný doklad podľa požiadaviek destinácie, do ktorej plánuje Hobby Travel s.r.o. vycestovať.

9.4. Zákazník je povinný v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko Hobby Travel s.r.o.

9.5. Zákazník je povinný prevziať od Hobby Travel s.r.o. všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.

9.6. Zákazník je povinný pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými Hobby Travel s.r.o. alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie…).

9.7. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu Hobby Travel s.r.o. resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo osôb zabezpečujúcich prepravné služby a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenie alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je Hobby Travel s.r.o (požitím alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok alebo iným svojím konaním Zákazník ohrozuje alebo ruší priebeh a program zájazdu či pobytu, ohrozuje život alebo zdravie iných osôb, alebo spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí škodu na zdraví alebo majetku alebo iným závažným spôsobom porušuje právne predpisy ) oprávnená odoprieť Zákazníkovi ich poskytnutie alebo Zákazníka vylúčiť, čím Zákazník stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

9.8. Zákazník je povinný zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov zájazdu a dodržiavať program zájazdu a neohrozovať jeho priebeh nevhodným správaním, neskorým príchodom alebo nedostavením sa na miesto odjazdu , transferu bez včasného informovania delegáta o tejto skutočnosti.

9.9. Zákazník je povinný niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

9.10. Zákazník je povinný zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

9.11. Zákazník je povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a Hobby Travel s.r.o.

9.12. Zákazník je povinný dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi.

10. Práva a povinnosti Hobby Travel s.r.o :

Práva Hobby Travel s.r.o.:

10.1. Hobby Travel s.r.o.má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu s Objednávateľom (Zákazníkom), ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu. Hobby Travel s.r.o. má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej Objednávateľom (Zákazníkom). Objednávateľ (Zákazník) v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.

10.2. Hobby Travel s.r.o má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu ako aj v prípadoch udalostí spôsobených vyššou mocou, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie zájazdu.

10.3. Hobby Travel s.r.o.má právo na zmenu hotela, autobusu alebo iných okolností zájazdu za také, ktoré sú v rovnakej úrovni (rovnaký štandard) ako už sľúbené služby.

10.4. Hobby Travel s.r.o. má právo zmeniť čas i miesto odletu/príletu, ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné.

10.5 Hobby Travel s.r.o. má právo jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde
a) k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok;
b) k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu;
c) v prípade zmeny kurzu eura použitého na stanovenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu. Cestovná kancelária je oprávnená zvýšiť cenu za zájazd o sumu zodpovedajúcu skutočným nákladom spojených s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

Povinnosti Hobby Travel s.r.o.: 

10.11. Hobby Travel s.r.o. je povinná mať uzatvorenú Zmluvu o poistení proti insolventnosti Hobby Travel s.r.o. pre prípad jej úpadku.

10.12. Hobby Travel s.r.o. je povinná pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

10.13. Hobby Travel s.r.o. je povinná najneskôr (5) dní pred začatím zájazdu poskytnúť Objednávateľovi (Zákazníkovi) všetky informácie potrebné k účasti na zájazde a všetky doklady, ktoré potrebuje Objednávateľ (Zákazník) na poskytnutie obstarávaných služieb. Ak sa Zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorí v čase kratšom ako 5 dní pred začatím zájazdu, poskytne Hobby Travel s.r.o tieto informácie a doklady Objednávateľovi (Zákazníkovi) pri objednávke zájazdu. Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa Objednávateľ (Zákazník) nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve o obstaraní zájazdu (Objednávke), pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd v určený termín a miesto odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.

10.14. Hobby Travel s.r.o. je povinná odovzdať Objednávateľovi (Zákazníkovi) doklady týkajúce sa poistenia insolventnosti Hobby Travel s.r.o.

10.15 Hobby Travel s.r.o.nie je povinná poskytnúť Zákazníkovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

11. Podmienky účasti na zájazde

11.1. Platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz). Hobby Travel s.r.o odporúča Zákazníkom informovať sa o platnosti pasu pri vycestovaní do tej ktorej krajiny na Ministerstve zahraničných veci SR a ČR.

11.2. Každý Zákazník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu a morálnu zodpovednosť.

11.3. Každý Zákazník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú izbu a ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostriedku alebo hotelovej izby nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške.

11.4 Každý Zákazník zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu. Nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd. Rovnako každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omamných látok, alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú v danej krajine zakázané.

11.5. Každý Zákazník sa zaväzuje dodržovať platný právny poriadok SR ako aj komunitárne právo a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná.

12. Povinné zmluvné poistenie proti insolventnosti Hobby Travel s.r.o.

12.1. Hobby Travel s.r.o.., s. r. o. má v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti) pre prípad úpadku u poisťovacej spoločnosti xxxxxx a.s. Na základe toho Objednávateľovi (Zákazníkovi) vzniká právo na poistné plnenie, ak Hobby Travel s.r.o. z dôvodu úpadku:
a) neposkytne Objednávateľovi (Zákazníkovi) dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
b) nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý z časti.

12.2. Povinné zmluvné poistenie je zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú ponúkané Hobby Travel s.r.o

13. Alternatívne riešenie sporov

Zákazník má právo požiadať Hobby Travel s.r.o o nápravu v prípade, ak sa domnieva, že cestovná kancelária porušila jeho práva alebo nevybavila reklamáciu k spokojnosti klienta. Ak Hobby Travel s.r.o. na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedala zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedala viac ako (30) tridsať dní klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov (ďalej ako „ Zákon“).
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hobby Travel s.r.o je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. 
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je kupujúcemu k dispozícii na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) alebo každého subjektu alternatívneho riešenia sporov alebo v Prílohe č. 1 Zákona. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
Návrh Zákazníka na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 ods. 3) zákona 391/2015 Z.z. obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie cestovej kancelárie,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Zákazník ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Zákazník ako spotrebiteľ obrátil na cestovnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Prostredníctvom SARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom ( kupujúcim) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20,- EUR. Návrh na začatie konania u ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona 391/2015 Z.z, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona 391/2015 Z.z. ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5,- EUR s DPH. 
Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
Zákazník je oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zákazník pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Zákazník môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností. Subjekt ARS môže požadovať od klienta úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na alternatívne riešenia sporu príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

14. Záverečné ustanovenia

14.1.Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 1. 01. 2020.

14.2.Všetky údaje uvedené v katalógu majú informatívny charakter a vychádzajú zo stavu známeho ku dňu zverejnenia na webovej stránke www.hobbytravel.eu, www.hobbytravel.sk

14.3.Obstarávateľ zájazdu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak ich nebude rešpektovať.

Cesty za krásou a záľubou